Gebiedsontwikkeling Franeker en Harlingen is klaar

Franeker –  Het concept inrichtingsplan voor het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel en Harlingen is klaar. Het is opgesteld omdat in het gebied ten noorden en westen van Franeker de bodem daalt door de zout- en gaswinning. Stuurgroepvoorzitter Hepke Bijma geeft aan dat er een ambitieus, integraal plan ligt: ”De waterhuishouding en landbouwstructuur verbetert, maar we zetten ook in op versterking van leefbaarheid, natuur, recreatie, landschap, cultuurhistorie en duurzame energie. De stuurgroep legt het conceptplan nu voor aan alle besturen en directies van betrokken partijen, waarna we het begin maart kunnen presenteren in het gebied.”

De kern van het plan is wateroverlast voorkomen door de afvoercapaciteit te vergroten. Dit gebeurt door 70 kilometer sloten te verbreden en gemalen te vernieuwen. Daarnaast wordt ruimte gezocht voor tijdelijke waterberging op ongeveer 170 hectare landbouwgrond, wordt er (extra) drainage aangelegd en vindt er verziltingbestrijding plaats. Verder levert herverkaveling en het vergroten van het bouwblok van agrarische bedrijven een verbetering op voor de landbouwstructuur. De natuur profiteert van de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages bij gemalen. Er komt onderzoek naar de oprichting van een Skriezekrite en de ontwikkeling van de kwelders.

Leefbaarheid
Op het gebied van landschap en cultuurhistorie gaat de aandacht onder andere uit naar laan- en erfbeplanting. De leefbaarheid moet een stimulans krijgen door verbetering van de verkeersveiligheid, aanleg van wandel- en vaarroutes en aanlegsteigers. Tot slot worden de mogelijkheden van verschillende vormen van duurzame energie in het gebied onderzocht, zoals biomassa, wind- en zonne-energie en aardwarmte.

Samenwerking
Enkele jaren geleden is al eens een herstelplan gepresenteerd met maatregelen om de negatieve effecten van de bodemdaling voor de waterhuishouding te compenseren. In 2007 hebben alle betrokken partijen besloten om een integraal plan op te stellen, dat meer thema’s bestrijkt dan alleen water en landbouw. Begin 2008 is de stuurgroep gestart met het maken van dit inrichtingsplan. In de stuurgroep zijn de gemeenten Franekeradeel en Harlingen, de landbouworganisaties, Wetterskip Fryslân, de Friese Milieufederatie namens de gezamenlijke natuurorganisaties, dorpsbelangen, zoutwinner Frisia Zout en gaswinner Vermilion vertegenwoordigd. De provincie Fryslân heeft het proces begeleid, ondersteund door de Dienst Landelijk Gebied. “Dit plan is tot stand gekomen dankzij de goede samenwerking tussen alle partijen. Ondanks de verschillende belangen hebben we nu een gemeenschappelijk plan”, aldus Bijma.

30 miljoen euro voor uitvoering
Het plan wordt uitgevoerd in de periode tot en met 2017. “Voor de eerste vier jaar hebben we al een harde toezegging van de betrokken partijen voor een bedrag van ruim 30 miljoen euro, op een totaalbegroting van ruim 42 miljoen euro”, aldus de stuurgroepvoorzitter. Voor de periode daarna kunnen partijen als de gemeenten en de provincie nog geen toezeggingen doen in verband met hun meerjarenbegroting. Wel hebben alle partijen op zich genomen om zich maximaal in te spannen om ook het resterende geld bijeen te brengen. Ook kunnen nog externe fondsen worden aangeboord voor extra geld. Frisia en Vermilion hebben wel voor de hele uitvoeringsperiode van acht jaar hun bijdrage van in totaal ruim 17 miljoen euro toegezegd.

Het vervolg
De stuurgroep heeft het conceptplan naar alle besturen en directies van betrokken partijen gestuurd met het verzoek om het vast te stellen. Als dat het geval is, houdt de stuurgroep begin maart vier voorlichtingsbijeenkomsten in het gebied voor agrariërs en dorpsbelangen. Daarna leggen Gedeputeerde Staten (GS) het plan ter inzage en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Na verwerking hiervan stelt GS het plan formeel vast. Vervolgens kan een gebiedscommissie aan de slag om het plan uit te voeren.

error: Bericht Beveiligd!