Herindeling Noordwest Friesland uiterlijk 1 januari 2018

Franeker – Uiterlijk 1 januari 2018 fuseren de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel tot één nieuwe gemeente. Dit stellen de colleges van B&W van Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt voor aan hun gemeenteraden. Als voorlopige werknaam voor de fusiegemeente stellen zij ‘Westergo’ voor. De raden nemen in oktober 2013 een besluit over het voorstel. De gemeente Littenseradiel besloot eerder al de gemeente op te splitsen voor een herindeling in 2018.

Hoofdvestiging in Franeker

Door de herindeling ontstaat een gemeente met ongeveer 47.000 inwoners verspreid over 42 dorpen / buurtschappen en één stad: Franeker. Franeker wordt ook de hoofdplaats van de nieuwe gemeente, stellen de colleges voor.

Burger beter bedienen

Door te fuseren willen de gemeenten hun burgers beter kunnen bedienen. Een grotere gemeente heeft bijvoorbeeld meer in de melk te brokkelen en kan dus meer voor de burger betekenen. De fusie is ook nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de vele (nieuwe) opgaven waar gemeenten voor staan. Elke gemeente staat voor complexe uitdagingen op het gebied van economie, wonen, voorzieningen en zorg en welzijn. Veel van deze opgaven overstijgen bovendien de gemeentegrens en vragen om forse investeringen. De gemeenten in Noordwest denken deze uitdagingen beter aan te kunnen door de krachten te bundelen en vanuit een sterke gemeenschappelijke visie te werken. Ze zijn daardoor beter in staat om financieel gezond te blijven en het voorzieningenniveau en de leefbaarheid op peil te houden.

Laagdrempelig bestuur en dienstverlening

De colleges van B&W vragen hun gemeenteraden om zich ook uit te spreken over uitgangspunten voor ‘besturen en organiseren’ in de nieuwe gemeente. Enkele uitgangspunten zijn een laagdrempelig bestuur en dienstverlening, meertaligheid (Nederlands, Fries en Bildts) en samenwerken met maatschappelijke organisaties, ondernemers en dorpsbelangen. Uit de verschillende raadplegingen bleek al dat burgers hier belang aan hechten.

Één wetsontwerp herindelingen gebied

De fusiedatum van 1 januari 2018 wordt voorgesteld, omdat er één wetsontwerp voor alle herindelingen in het gebied moet komen. Littenseradiel splitst zich op over drie gemeenten en koerst op een herindeling per 1 januari 2018. Dit valt samen met de voorgenomen herindeling van Leeuwarderadeel en Leeuwarden in 2018. Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt geven zelf de voorkeur aan een herindeling een jaar eerder in 2017. Daarover willen ze nog overleggen met de andere gemeenten in het gebied; de drie gemeenten zien voordeel in  tijdwinst die mogelijk in het herindelingsproces geboekt kan worden. De Provincie Fryslân heeft laten weten in te stemmen met de fusie, ook al had aansluiting van Harlingen de voorkeur. De besluitvorming in Harlingen wordt echter gerespecteerd.

Plan van aanpak

Na besluit van de gemeenteraden, stellen de gemeenten samen met Littenseradiel een plan van aanpak voor de herindeling op. Het maken van een ‘herindelingsontwerp’ is daar onderdeel van. Op basis van het herindelingsontwerp nemen de gemeenteraden vervolgens een definitief besluit over de fusie.

bron: Gemeente Franekeradeel

 

error: Bericht Beveiligd!