Van onderwijs naar ontwikkeling

Informatiebijeenkomst ontwikkeling Integraal Kindcentrum (IKC)

Op woensdag 21 juni van 19.45 – 21.30 uur organiseren CBS De Toermalijn en Stichting Kinderopvang Friesland een informatiebijeenkomst voor ouders en toekomstige ouders over de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC) ‘Van onderwijs naar ontwikkeling’.

CBS De Toermalijn en Stichting Kinderopvang Friesland willen hun bestaande samenwerking verder uitbreiden en intensiveren om gezamenlijk te werken aan een doorlopende ontwikkeling van 0 tot 12 jaar.

Wat is een IKC?

In een IKC zijn de grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en leren, tussen de taken van de leraar en die van de pedagogisch medewerker vervaagd. Ouders en kinderen hebben te maken met één pedagogische missie en visie, één organisatie, één regie, één team.

Overheid en ontwikkeling IKC

In het huidige regeerakkoord krijgt het IKC nadrukkelijk aandacht en veel gemeenten zijn ook actief in het bevorderen van de totstandkoming van IKC’s. Meer recent heeft de staatssecretaris van OCW het IKC specifiek genoemd als een mogelijk antwoord op kleiner wordende scholen in krimpgebieden. Hierbij wordt ook gerefereerd aan de behoefte aan meer regelruimte en het wegnemen van belemmerende regelgeving.

Vervolgens hebben meerdere partijen opgeroepen om ruim baan te maken met het wegnemen van belemmeringen, iets waar de Onderwijsraad in haar advies over grenzen aan kleine scholen ook al voor heeft gepleit. Tot slot zou ook het beleid om meer te investeren in buurtsportcoaches (of combinatiefunctionaris sport en cultuur) kunnen leiden tot een toenemende belangstelling voor de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, cultuur en sport in een IKC. Een IKC ontstaat vanuit de behoefte een integraal aanbod te creëren voor kinderen om zo hun ontwikkeling optimaal te stimuleren. Ook ouders hebben een stimulerende rol om tot een geïntegreerd aanbod te komen.

In de bijeenkomst van 21 juni informeren we ouders over het waarom en wat een IKC is, wat de meerwaarde is voor hun kind en ouder(s)/opvoeder(s). De bedoeling is dat er in het schooljaar 2018-2019 een IKC is gevormd.

error: Bericht Beveiligd!