Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen klaar voor de start

De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen is klaar voor de uitvoering van het inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen. Maandag 4 november werd de commissie geïnstalleerd door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. De bestuurscommissie krijgt de opdracht om het inrichtingsplan uit te voeren. Op de Liauckamastate in Sexbierum was een feestelijke installatie met iedereen die bij het maken van het inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen betrokken was.

Eindelijk los

“We zijn blij dat we nu eindelijk los kunnen met de uitvoering van het inrichtingsplan. We zijn lang en intensief bezig geweest met de voorbereiding. Maar deze zorgvuldige voorbereiding was nodig om met elkaar goede afspraken te maken.”, zegt Hepke Bijma, voorzitter van de bestuurscommissie. In 2014 wordt begonnen met de eerste maatregelen uit het plan. Het gaat onder meer om het verhogen van boezemkades, het  vervangen van het gemaal bij Herbaijum, het vervangen (en verhogen) van de provinciale brug en de dorpsreconstructies van Wijnaldum en Oosterbierum. Het totale plan wordt in de komende acht jaar uitgevoerd. In 2021 moet de uitvoering van het inrichtingsplan klaar zijn.

Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen

In het gebied Franekeradeel-Harlingen zorgen bodemdaling en klimaatveranderingen voor problemen bij de waterafvoer en de landbouw. Het inrichtingsplan bestaat uit verschillende herstelmaatregelen. Ook worden er maatregelen getroffen om de waterhuishouding en de landbouwstructuur te verbeteren. Daarnaast wordt geïnvesteerd in recreatie, cultuurhistorie en verbetering van de leefbaarheid in de dorpen. In totaal wordt ongeveer 48 miljoen euro geïnvesteerd in het gebied Franekeradeel-Harlingen. Daarvan is 5,7 miljoen bestemd voor projecten die de leefbaarheid in de dorpen Wijnaldum, Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum verbeteren. De stuurgroep Franekeradeel-Harlingen werkte sinds 2008 aan het inrichtingsplan. De bestuurscommissie neemt het stokje over en gaat nu verder met de uitvoering van het plan.

Samenwerking

De provincie Fryslân is opdrachtgever van het inrichtingsplan. De bestuurscommissie werkt samen met agrariërs, omwonenden, overheden en private partijen. Het inrichtingsplan kwam tot stand in samenwerking met  Vermilion Oil & Gas Nederland, de gemeenten Franekeradeel en Harlingen, Wetterskip Fryslân, Frisia Zout B.V., LTO Noord afdeling Franekeradeel-Harlingen, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, de Friese Milieufederatie en de Federatie van dorpsbelangen Franekeradeel. De Dienst Landelijk Gebied was verantwoordelijk voor de projectleiding.

Projectwebsite

Voor het project is een nieuwe website gemaakt: www.gofranekeradeelharlingen.nl. Op deze website staat nu nog basisinformatie over het project. Binnenkort wordt de website uitgebreid met informatie over de deelprojecten en kunnen geïnteresseerden zich via de website aanmelden voor het ontvangen van digitale nieuwsbrieven.

fra-ha

error: Bericht Beveiligd!