Certificaat voor de meertalige opvang “Het Tweede Thuis”

Peuterspeelzaal en kinderdagverblijf “Het Tweede Thuis” in Franeker behalen opnieuw een certificaat voor de meertalige opvang. Peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Het Tweede Thuis van Stichting Kinderopvang Friesland werken sinds 2006 met een tweetalig beleid. In het verleden hebben zij daar de certificaten ‘pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling’ en ‘bernedeiferbliuw foar meartalige ûntwikkeling’ behaald. Dat houdt in dat zij volgens een aantal richtlijnen werken die de tweetalige ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren. Kinderen die van jongs af aan tweetalig opgroeien leren later bijvoorbeeld gemakkelijker nieuwe, vreemde talen. Bovendien kan het later op het werk heel handig zijn dat je naast Nederlands ook goed Fries kunt spreken.

In Franeker krijgen het Fries en het Nederlands beide genoeg aandacht. Sommige leidsters spreken altijd Fries en anderen Nederlands. Ook stagiaires krijgen een taalopdracht. Activiteiten zoals zingen en voorlezen worden in beide talen gedaan. Een zogenoemde visitatiecommissie is kort geleden op de locaties geweest. Zij hebben getoetst of er nog altijd volgens de richtlijnen van het tweetalig beleid gewerkt wordt.

De commissie schrijft in haar rapport over het kinderdagverblijf: ‘De sfear yn de groepen is posityf. It is te fernimmen dat de bern harren op har plak fiele. De liedsters binne freonlik. Se ha each foar alle bern en meitsje stimulearjende opmerkings.’ En over de peuterspeelzaal: ‘De liedsters beneame wat sy dogge en wat sy by de bern sjogge. Op in hiel natuerlike manier is der de hiele moarn in protte taal- en eachkontakt. Beide liedsters ha in oantreklike manier fan praten, mei heldere yntonaasje en ekspressive mimyk, dy’t foar jonge bern begryplik is, en feilich.’

De commissie concludeert dat de beide locaties van Het Tweede Thuis opnieuw gecertificeerd als kinderdagverblijf en peuterspeelzaal voor de meertalige ontwikkeling.

error: Bericht Beveiligd!