Foto: Joachim de Ruijter - Burgemeester(s) en wethouders, inclusief gemeentesecretaris (Links)

Drukbezochte nieuwjaarsreceptie Gemeente Waadhoeke *foto’s*

Maandagmiddag was de traditionele nieuwjaarsreceptie, met een hapje en een drankje, van de gemeente Waadhoeke. In het gemeentehuis aan de Harlingerweg was iedereen uit de gemeente Waadhoeke welkom!

Traditioneel in de vorm van: De nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Marga Waanders (volledige tekst toespraak staat onder de foto’s), ze deed dat in het Fries, Nederlands, Bildts en Franekers, met als afsluiter van haar toespraak een toast op de toekomst, een toespraak van Dian Rienstra (kinderburgemeester), De wethouders kwamen via een filmpje ook nog voorbij en speelde CMV Advendo de sterren van de hemel, met bij één nummer (Radetzkymars) een wel hele speciale dirigent, namelijk Burgemeester Waanders en dat deed ze vol passie.

Joachim de Ruijter maakte de volgende Foto-impressie:

Nieuwjaarstoespraak 9 januari 2023 burgemeester Waanders, gemeente Waadhoeke

Goed om inoar wer te treffen. Ferline jier moast elkenien it dwaan mei skermwinsken. It filmke wie fansels net min en oprjocht bedoeld as in bemoediging foar elkenien. Mar neat giet boppe de persoanlike moeting oan it begjin fan it nije jier. Wolkom!

Beste mensen, we hoopten allemaal op een fijne kerst. Maar niet voor iedereen was het een onbekommerd feest. Ik denk daarbij aan inwoners die zich zorgen maken over de dag van morgen, Waadhoekers die met grote tegenslag te maken hadden, bijvoorbeeld omdat ze voor de tweede keer met vogelgriep te maken kregen. Of Waadhoekers die ernstig ziek zijn. En zij die rouwen om het verlies van dierbaren, zoals de familie in Sexbierum, die afscheid moest nemen van man en vader terwijl hun zoon en broer nog niet is gevonden. Juist met kerst zal het gemis groot zijn geweest.  Toch hoop ik dat de viering  van kerst iedereen goed heeft gedaan. Op welke manier dan ook.

De stilte van kerst werd gevolgd door een jaarwisseling die luidruchtig was als vanouds. Overdag zorgden de carbidploegen daarvoor. Dat carbidschieten verliep zeer gemoedelijk en met zorg voor elkaar en gastvrij voor de mensen die een kijkje kwamen nemen. Complimenten!

Ondanks de harde wind ging er ’s nachts heel veel vuurwerk de lucht in. En spannend was het toch al.  Na twee jaar corona en herinnering aan de vorige jaarwisseling met te veel incidenten, geweld en grimmigheid, is er fors ingezet op meer feest en minder narigheid. En ik denk dat  die voorbereiding heeft bijgedragen aan een minder heftig  verloop van de jaarwisseling. Ik dank iedereen die daaraan heeft bijgedragen: mannen en vrouwen van de politie, bandweer, gemeente en loonbedrijven en ook de meestal jonge inwoners van een aantal dorpen. Ik hoop van harte dat we met elkaar verder dit pad op gaan. Dan kan de jaarwisseling echt een mooie traditie worden, voor iedereen.

Moaie eveneminten wiene der wer folop yn Waadhoeke. De nije bewegingsfrijheid nei de koroanabeheiningen waard folop brûkt. En al dy frijwilligers blieken net ôfheakke te wêzen nei koroana, se diene just in stap nei foaren. Echt geweldich! Tank oan jimme allegearre! De Rypster Merke wie in magneet, de PC waard in sukses mei in alderheislikst spannende finale. It team fan it AD kaam ek mei in nije opset fan de fiifdaagse, mar it bleau in feest foar allegear en grôtfol muzyk. Hiel slagge wie de Expeditie Next, it Nationale Wetenschapsfestival foar alle nijsgjirrige bern en harren âlden út de hiele regio. It reinde lintsjes yn in folle en feestlike Koornbeurs. Yn septimber wie de earste en drok besochte gearkomste foar de Waadhoekse feteranen. Op de Sinteklaasyntochten wiene alle bern wer wolkom, mei op it poadium fansels ús nije berneboargemaster: Dian Rienstra. Aanst stiet se noch efkes op dit poadium. En op alle sporttoernoaien waard bewegingsfrijheid as nea tefoaren útlibbe. De doarpsfeesten koene wer fierd wurde. Somtiden mei ekstra toeters en bellen, lykas yn Berltsum dêr ‘t de Vereniging Oranje Nationaal har 75 – jierrige jubileum fierde. Advendo waard hûndert en dat waard folút fierd en dat diene se ek by it hûndertjierrige Meijer Metal.

Oer jubilea sprutsen: de wethâlders en de boargemaster koene wer op besite by jubilearjende pearen en hûndertjierrigen. Dat binne lytse feestjes op harsels.

Betinke koe ek wer: op 4 maaie, mar ek by de ûntbleating fan it monumint ta bliuwende neitins oan it lot fan de bewenners fan de Kibboets yn Frjentsjer.

Bildts: De seumer waar lang en wêrm. ’n Ferwizing na de klimaatferandering, maar ok ’n útnoadiging om fekânsy in aigen lând te fieren en de feule toeristen in ôns gemeente en regio welkom te hiten. Goed foor elkeneen. En die seumer worde ok nag ’s lúster bijset met Arkadia 2022, de Frise kultuurhondertdaagse, met ’n bra ryk en divers programma. Ontroerend mooi waar de Oergong, ’t midseumerkônsert an de Waddendyk bij Koehoal. En de Bilkerts en hur gasten konnen begin july in de open lucht geniete fan Golf fan Onrust.

Franekers: Late we hope, dat we dy rúmte foar dy ontmoëtingen houwe en benutte kinne in 2023. Dan sil dêr in elk gefal un mooi treffen in Waadhoeke an toefoëgd wurde: de ferkiezing fan de Friese ondernimming fan ut jaar in april. En natuerlik hope we dat dit jaar ut Koninkluk Eise Eisinga Planetarium de Werelderfgoëd status krijt.

Maar in 2022 werd het ook donker. Toen corona uitgewoed was, begon Poetin de krankzinnige oorlog in Oekraïne. En de gevolgen zijn enorm en afschuwelijk. In de eerste plaats natuurlijk voor de Oekraïners, die veel soms alles kwijtraakten: zichzelf, hun dierbaren, hun huis, hun thuis.  Ook in Waadhoeke vangen we vluchtelingen op. In gemeentelijke locaties en bij particulieren proberen we iets van een thuis voor hen te bieden. Deze bijeenkomst is een goede gelegenheid om alle mensen die belangeloos Oekraïners  opvangen te bedanken. Elsevier Weekblad heeft onlangs al die gastgezinnen uitgeroepen tot Nederlanders van het jaar 2022. Dat is een mooi gebaar dat we van harte ondersteunen.

Tegelijk sliepen honderden vluchtelingen van elders in de buitenlucht in Ter Apel. Noodkreten om aan deze mensonwaardige situatie een eind te maken leverden her en der tijdelijke noodopvang op, ook in Fryslân. Maar de nood is en blijft heel hoog. Daarom is het  mooi om te zien dat er in onze gemeenschap ook hulp is voor andere mensen van ver, die vluchtten voor oorlog en terreur. In het bijzonder dank ik de mensen van de PKN in Franeker die, aanvullend op ons AZC, tijdelijk onderdak en ondersteuning bieden aan gezinnen van asielzoekers.

De lusten van 2022 heb ik zojuist een beetje geduid. Maar het was ook een jaar van toenemende lasten, letterlijk en figuurlijk. De oorlog in Oekraïne liet de prijzen verder stijgen. Dat energie-armoede het woord van  2022 is geworden, zegt genoeg. En er zijn al zoveel redenen tot zorg en er zijn enorme opgaven. Krapte op de arbeidsmarkt, de betaalbarheid en beschikbaarheid van zorg, de groeiende ongelijkheid in inkomen, gezondheid en welzijn. Meer diversiteit in achtergrond en gewoonten in onze bevolking. Te veel jongeren waar het niet goed mee gaat.  En te veel mensen die ratrace niet kunnen bijhouden.

En tegelijk moeten we overal en permanent werken aan herstel van de balans tussen mens en natuur, van biodiversiteit. Duurzaam produceren en consumeren is niet meer iets van straks maar van nu. Opdat de wereld letterlijk leefbaar blijft.

Ik denk dat velen dit beeld herkennen. En je hoeft nog niet eens alles een crisis te noemen, om het van dit  lijstje het een beetje benauwd te krijgen. In tijden van onzekerheid is het verleidelijk vast  te houden aan het bestaande of te vluchten in een andere werkelijkheid. Maar dat brengt ons niet verder. Waar we wel behoefte aan hebben is een perspectief.  Daar vragen niet alleen de boeren om. Dat verbindend verhaal voor ons land is er niet. Nog niet in elk geval. Maar ook Den Haag de schuld geven lucht even op maar helpt niet. En ik wil dichter bij huis blijven, op deze Waadhoekse bijeenkomst.

Het is aan ons om verder te werken aan goed samen leven voor inwoners van nu en straks.  Op het lokale niveau kunnen we vaak het verschil maken. Ook in Waadhoeke.

En het nieuwe college heeft die handschoen opgepakt. In maart werd de nieuwe gemeenteraad van Waadhoeke gekozen. Het was enorm spannend, de verschillen tussen de grotere partijen waren klein. Maar de uitslag en de onderhandeling leidden tot een andere coalitie en een nieuw college. Met grote dank en veel lof namen we afscheid van Caroline de Pee, voor de verkiezingen deden we dat al van Nel Haarsma en Boukje Tol. Jan Dijkstra mocht blijven en samen met Kees Arendz, René de Vries en Marja van der Meer was daar het nieuwe wethoudersteam. Ze  komen straks nog voorbij met een persoonlijke boodschap.

Met veel energie werken we inmiddels verder aan Waadhoeke met als richtsnoer het nieuwe collegeprogramma ‘Sûn wurkje oan ‘e takomst van Waadhoeke’. En ook in dit nieuwe jaar willen we meters maken.  Met de bouw van betaalbare woningen. Met een werkleerbedrijf dat in het nieuws komt door de bijdrage die het levert aan het doel “iedereen doet mee”. Met nieuw beleid voor positieve gezondheid. Met de aanleg van dat nieuwe veilige fietspad tussen Hatsum en Winsum.  Met zicht op een energielandschap dat nodig is voor de opwek van de Waadhoekse energie en waar de gemeente regie voert en de lokale gemeenschap meeprofiteert. Met een gezamenlijke aanpak  voor een weerbaarder jeugd. Met de aanpak van ondermijning. Met uitvoering van het Sociaal  Economisch Masterplan voor een vitale economie. Met een gemeentelijke organisatie die, onder aanvoering van onze nieuwe  gemeentesecretaris, mogelijk maakt wat mogelijk en nodig is. En met opnieuw een gemeenteraad die het debat op inhoud voert en niet op de persoon en die bereid is tot samenwerking voor de goede zaak. Dat mag ook wel eens gezegd.

En met u. Veel opgaven kunnen we alleen in samenwerking uitvoeren of tot een succes maken. Het dorpen- en wijkenfonds is weer gevuld en kan weer benut worden  om de eigen leefomgeving zelf een boost te geven. Met veel eigen kracht en een beetje van de gemeente.

Maar vaak is het aan de gemeente om partijen bij elkaar te brengen omdat ze samen meer meters maken. Die nodig zijn om beleid te maken dat gevoed is door ervaringsdeskundigheid en denkkracht van anderen. Een mooi voorbeeld van krachtenbundeling is de Regio Deal. Als die aanvraag, die we samen met Harlingen en Leeuwarden hebben ingediend, wordt gehonoreerd, kunnen we met meer  menskracht en extra geld aan de slag met onze ambities die voor het goede leven in onze regio zo belangrijk zijn.

Door goed samen werken kan ook het vertrouwen groeien. In elkaar en in de overheid.

Die kans is groter als we kritisch blijven op onze eigen uitvoering van beleid. Niet alles missers zijn de schuld van Den Haag. Waadhoekers mogen rekenen op een gemeente die steeds oog heeft voor de menselijke maat. Die navolgbaar is in zijn optreden. Die handhaaft als moedwillig wordt genegeerd wat niet kan. Die keuzes maakt en verantwoordt. En die eerlijk is over wat goed en niet goed genoeg of fout gaat. Zo herzien we dit jaar het beleid voor de huisvesting arbeidsmigranten. Het bestaande is met de mienskip en zorgvuldig gemaakt, maar schiet in de uitvoering op onderdelen tekort. Dat kan gebeuren. Dan moet het anders en beter.

Nog beter. Dat  geldt ook voor onze dienstverlening voor inwoners en ondernemers die op die dienstverlening zijn aangewezen. Nieuwe manieren van verbinding, zoals beeldbellen gaan we uitbouwen. Het digitale platform StemvanWaadhoeke.nl is voor het eerst met succes  gebruikt om met de dorpen Schalsum en Peins een plan te maken voor de tunnel onder de A31. Maar alle kanalen blijven open en moeten op niveau zijn en blijven. Dat werk is nooit af.

Ik sluit af met een paar extra  ‘woorden ter bemoediging’. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau wijst uit dat steeds meer mensen zich zorgen maken over polarisatie en verharding in het publieke en politieke debat. Maar uit onderzoek blijkt ook  dat er op veel onderwerpen veel meer overeenstemming is dan mensen denken en dat verschillen in  opvattingen niet toenemen. Tegelijk  vinden veel mensen de onderlinge hulpvaardigheid een sterk punt van onze manier van samenleven. Dat is, vrij vertaald door mij, een  oproep om wel degelijk alert te blijven op krachten die uit zijn op ontwrichting en polarisatie. Maar vooral een oproep om te blijven omzien naar elkaar, elkaar niet steeds de maat te nemen en ruimte te laten voor afwijkende meningen. Dan blijft er voldoende energie om bij  te dragen aan goed samen leven.

Beste mensen, ik wens u en alle Waadhoekers een 2023 vol mooie ontmoetingen, gezondheid, hoop, vriendschap en veerkracht.

Fries: Dêr hef ik graach mei jimme allegear it glês op, tsjoch!

Bildts: Der hef ik graag met jim allegaar ’t glâs op, proost!

Nederlands: Daarop hef ik graag met u allen het glas, proost!

Franekers: Der hef ik graag met jim allegaar ’t glas op, proast!

error: Bericht Beveiligd!