“Waar en wyn, sterren en planeten” uitgereikt aan Sietske Poepjes *foto’s*

1e exemplaar van meertalig lespakket “Waar en wyn, sterren en planeten” door Sietske Poepjes in ontvangst genomen! Vrijdag 9 december hebben gedeputeerde Sietske Poepjes, burgemeester Eduard van Zuijlen en directeur Adrie Warmenhoven van het Planetarium te Franeker het eerste exemplaar van het meertalige lespakket “Waar en wyn, sterren en planeten” in ontvangst genomen.

‘Waar en wyn, sterren en planeten’

Stichting Mearslach uit Franeker zet zich in voor integrale, meertalige, gevarieerde les- en vormingsprogramma’s voor basisscholen. Samen met het Sintrum Meartaligens van CEDIN is het meertalige lespakket ‘Waar en wyn, sterren en planeten’ ontwikkeld. Het lespakket is mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân, het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en Stichting Vrienden van het Planetarium.

Eerdere pilotprojecten.

Om na te gaan of dit concept in de concrete onderwijsleersituatie in basisscholen werkt, zijn er eerder twee meertalige, gedifferentieerde lespakketten ontwikkeld: WO2 en ‘Maitiid yn it lân’. Dankzij een bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank en sponsering door drukkerij van der Eems in Easterein kon het projekt WO2 worden gerealiseerd. Het werd in 2014 uitgevoerd op basisscholen in Gaasterlân-Sleat. Door een bijdrage van de provincie Fryslân (Project ‘Sulveren Skries’) kon in 2015 ‘Maitiid yn it lân’ op scholen in Menameradiel, Littenseradiel en Franekeradeel worden uitgevoerd. In 2016 vond uitbreiding plaats naar zowel een-, twee- als drietalige scholen in heel Fryslân. 

Met de bevindingen van deze lespakketten is het project Waar en wyn, sterren en planeten geoptimaliseerd.

error: Bericht Beveiligd!