Gemeente Franekeradeel sluit 2008 positief af

FRANEKER – [BoN] De jaarrekening van de gemeente Franekeradeel wordt op 2 april aanstaande door de gemeenteraad vastgesteld. De jaarrekening 2008 laat evenals voorgaande jaren opnieuw een overschot zien, dit jaar ten bedrage van € 2,7 miljoen.

Het overschot is een gevolg van een groot aantal incidentele meevallers. Daarnaast werpt de stringente begrotings-discipline opnieuw haar vruchten af. De jaarrekening wordt een maand eerder dan ge-bruikelijk behandeld. Daarmee is de raad van Franekeradeel naar verwachting de eer-ste Friese gemeenteraad, die de jaarstukken over 2008 in behandeling neemt.

In 2008 heeft de gemeenteraad het besluit genomen tot de inrichting van circa 200 ha glas-tuinbouw nabij Sexbierum. Daarnaast zijn O.B.S. de Oanset te Ried en een tweetal kunstgras-velden voor SC Franeker in gebruik genomen en is gestart met de uitbreiding en reconstructie van C.B.S. de Toermalijn te Franeker. Uit de cijfers blijkt dat in 2008 meer uitgaven zijn gedaan voor het beheer en onderhoud van wegen en riolering. Bovendien wordt een toenemend beroep gedaan op het Dorpsvisiefonds en het fonds Plattelânsprojekten.

In de jaarrekening wordt voorgesteld van het resultaat van 2008, € 750.000,- te vergeven aan de voorziening kademuren en damwanden. Daarnaast wordt voorgesteld de resterende € 1,9 miljoen aan de Algemene Reserve toe te voegen. Het college stelt zich voor in de loop van 2009 met nadere voorstellen naar de raad te komen over de besteding van een deel van het resultaat van 2008. Deze bestedingen zullen dan ten laste komen van de Algemene Reser-ve. De Algemene Reserve blijft daarmee boven het door de raad vastgestelde minimum van
€ 10 miljoen.

error: Bericht Beveiligd!