Pas op de plaats met zout- en gaswinning Friesland

Den Haag/Franeker“Voorlopig geen nieuwe vergunningen voor zout- en gaswinning in Noordwest-Friesland”. VVD’er Zijlstra wil dat minister Van der Hoeven (Economische Zaken) wacht op een onderzoek naar de onverwacht sterke bodemdaling in de regio. De minister zegt dat toe.

Van der Hoeven is van plan om Vermilion (gas) en Frisia Zout toestemming te geven om extra gas en zout uit de Noordwest-Friese bodem te halen. Een motie van Zijlstra om daarmee te wachten op een onderzoek naar de effecten van de gas- en zoutwinning voor de bodemdaling, krijgt steun van alle woordvoerders. De minister belooft de Kamer geen nieuwe vergunning af te geven voordat de resultaten van dat onderzoek bekend zijn en de milieueffectrapportage op tafel ligt.

Compensatie
De minister moet met nieuwe vergunningen niet alleen wachten op het onderzoek naar de bodemdaling in Friesland, maar ook op een gebiedsbrede schaderegeling voor zowel gas- als zoutwinning. Dat vragen alle woordvoerders in een motie. Frisia en Vermilion voeren nog gesprekken met het waterschap, antwoordt de minister. Zij wil dat partijen snel overeenstemming bereiken, omdat een goede schadevergoedingsregeling voorwaarde is voor een vergunningverlening.

Zoutwinning op het wad
Wil minister Van der Hoeven de voor- en nadelen van zoutwinning op het wad in kaart brengen? Als de Kamer deze motie van Atsma (CDA), Graus (PVV) en Zijlstra aanneemt, is de minister bereid om te bekijken of de huidige milieueffectrapportage al voldoende informatie geeft. Jacobi (PvdA) en Jansen (SP) willen wel dat Van der Hoeven daarbij nadrukkelijk een link legt met de planologische kernbeslissing voor de Waddenzee en andere natuurwetgeving.
De Kamer stemt 24 maart over de moties die bij dit debat zijn ingediend.

Bron: www.tweedekamer.nl

error: Bericht Beveiligd!