Gemeente Waadhoeke maakt werk van sociaaleconomisch beleid

Dat concludeert de Rekenkamer van de gemeente Waadhoeke in zijn net verschenen rapport. Waadhoeke werkte de afgelopen jaren samen met de gemeente Harlingen , en heeft zijn actieprogramma goed uitgewerkt. De rekenkamer vindt de plannen omvangrijk, heel concreet en duidelijk, blijkt uit het onderzoek dat de rekenkamer heeft uitgevoerd.

Het sociaaleconomisch actieplan besteedt aandacht aan de krimpende arbeidsmarkt en zet ook in op een toename van het aantal arbeidsmigranten. Ook besteedt het actieprogramma aandacht aan de extra vraag naar woningen (ook kwalitatief) die wordt gegenereerd als men meer arbeidsmigranten wil aantrekken.

 

De Rekenkamer vergelijkt de aanpak van Waadhoeke met analyses van het Fries Planbureau. Het gemeentelijke actieprogramma zet vrij fors in op de sectoren agri en maritiem en brengt hiermee een alternatief van het planbureau in stelling: selectief omgaan met economische activiteit. Met deze keuze zet de gemeente minder in op de grootste sectoren waar men de grootste arbeidskrapte verwacht. . Als een top vier van grootste sectoren kan worden samengesteld, ziet deze top er voor 2022 als volgt uit, waarbij de rode sectoren de sectoren zijn waar men de grootste arbeidskrapte verwacht:

 

De Rekenkamer is hier kritisch en vraagt zich af of het actieprogramma niet beter het accent had kunnen leggen op zakelijke dienstverlening, handel en reparatie en op gezondheidszorg, aangezien dat de grootste sectoren zijn waar de grootste arbeidskrapte wordt verwacht.

 

 

Vanaf dit jaar wordt de samenwerking voortgezet en uitgebreid met de Regiodeal. Met de Regiodeal (waar ook het Wetterskip, de gemeente Leeuwarden en de provincie aan meedoen) hopen de gemeenten geld van het Rijk te ontvangen om hun ambities op sociaaleconomisch terrein een flinke impuls te kunnen geven. Deze ambities behelzen een behoorlijk opgave. Zo wil men de teruglopende werkgelegenheid in de sectoren agri en maritiem ombuigen in een stijging van de werkgelegenheid, beoogt men het tekort aan werknemers in de zorg te reduceren en heeft de regio in 2040 9.000 werknemers nodig om enkel aan de vervangende vraag te voldoen.

 

Daarom heeft de Rekenkamer enkele aanbevelingen voor de gemeente om de verdere samenwerking in de Regiodeal vorm te geven: bij de organisatorische vormgeving van de Regiodeal zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige organisatie van het sociaaleconomisch actieplan en in de voortgangsrapportages duidelijker aangeven wat er al is gedaan en wat er nog gedaan moet worden.

error: Bericht Beveiligd!