Parturen PC 2009

kaatsballFraneker – Op maandag 27 juli om 18:00 uur (tijdens een openbare zitting in de Koornbeurs te Franeker) zal de wedstrijdlijst worden samengesteld via loting uit de onderstaande parturen. De loten worden getrokken door de kaatsers zelf, zodat zij zelf hun plaats op de lijst bepalen.
Robert Rinia Arum, Siebe Greijdanus Welsrijp, Aloys Freitag Makkum
Martijn Olijnsma Hijum, Hylke Bruinsma Minnertsga, Douwe Groenendijk Heerenveen
Hendrik Tolsma Goutum, Michel van der Veen Franeker, Johannes Boersma Winsum
Arnold Zijlstra Tzummarum, René Anema Balk, Frederik van der Meij Berlikum
Jan Dirk de Groot Buitenpost, Herman Sprik Witmarsum, Alle Jan Anema Heerenveen
Pieter van Althuis Peins, Jacob-Klaas Haitsma Wommels, Gerrit Flisijn Easterein
Gerben Hein Wijtsma Lioessens, Jacob Zaagemans Workum, Peter de Boer Leeuwarden
Jelte-Pieter Dijkstra Easterein, Hans Wassenaar Tzummarum, Lennart Adema Makkum
Gert-Anne van der Bos Holwerd, Folkert van der Wei Witmarsum, Daniel Iseger Techum
Johan van der Meulen Broeksterwoude, Jacob Wassenaar St. Annaparochie, Marten Feenstra Berlikum
Wilco Rinia Makkum, Karel Nijman Leeuwarden, Gert Jan Meekma Witmarsum
Site Ferwerda Stiens, Gerrit Meijer Hurdegaryp, Rudolf Soepboer Holwerd
Marten van der Leest Dronrijp, Pieter Jan Plat St. Annaparochie, Feiko Broersma Easterlittens
Rutmer van der Meer St. Jacobipar. , Rinze Pieter Hiemstra St. Jacobipar., Taeke Triemstra St. Jacobipar.
Jochum Bouma Easterlittens, Jan Willem van Beem Dronrijp, Pier Persma Easterlittens
Dirk Yde Sjaarda Easterein, Erik Haitsma Wommels, Tsjibbe Hansma Mûnein

 

bron:  http://www.pc-franeker.nl/

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!