PC: de 16 parturen met 5 kaatsers uit Franekeradeel

Franeker – Woensdag word de PC weer gekaatst en zal de strijd weer tussen zestien parturen gaan, Welke? u leest het hier. Dit keer 5 deelnemers uit onze gemeente Franekeradeel. Onderstaand de geselecteerde parturen voor de PC van 2011 (in volgorde van aangifte):

1. Arnold Zijlstra, Tzummarum; René Anema, Balk; Thomas van Zuiden, Tjerkwerd
2. Michiel Scheepvaart, Makkum; Jacob Zaagemans, Workum; Jan Sjoerd Tolsma, Deinum
3. Hendrik Tolsma, Goutum; Michel van der Veen, Franeker; Peter de Boer, Leeuwarden
4. Pieter van Althuis, Franeker; Gerrit Flisijn, Wommels; Hans Wassenaar, Tzummarum
5. Jelte-Pieter Dijkstra, Easterein; Siebe Greijdanus, Wjelsrijp; Rudolf Soepboer, Holwerd
6. Jan Dirk de Groot, Buitenpost; Renze Pieter Hiemstra, St. Jacobiparochie; Pier Piersma, Easterlittens
7. Site Ferwerda, Groningen; Sip Jaap Bos, Anjum; Feiko Broersma, Easterlittens
8. Gosse Beeksma, Cornjum; Hendrik Jan van der Velde, Bolsward; Frederik van der Meij, Berlikum
9. Martijn Olijnsma, Hijum; Hylke Bruinsma, Minnertsga; Marten Feenstra, Finkum
10. Dirk-Yde Sjaarda, Easterein; Erik Haitsma, Wommels; Jacob Klaas Haitsma, Wommels
11. Pieter Bakker, Leeuwarden; Sjoerd de Jong, St. Annaparochie; Tjibbe Hansma, Mûnein
12. Marten van der Leest, Dronrijp; Herman Sprik, Witmarsum; Folkert van der Wei, Witmarsum
13. Rutmer van der Meer, St. Jacobiparochie; Karel Nijman, Leeuwarden; Hendrik Kootstra, Minnertsga
14. Pieter Sybren Scharringa, Wjelsryp; Gerrit Meijer, Hardegarijp; Dennis Wijnjeterp, Dongjum
15. Jan Brandt Wiersma, Grou; Pieter Jan Plat, St. Annaparochie; Jouke Bosje, Baaium
16. Gert-Anne van der Bos, Holwerd; Taeke Triemstra, St. Jacobiparochie; Daniel Iseger, Techum

De loting vindt plaats op maandag 1 augustus 18.00 uur in de Koornbeurs te Franeker.

Voor velen begint de viering van de PC al twee dagen vóór de PC-dag, als op maandag om 18:00 uur in een openbare zitting in de Koornbeurs de wedstrijdlijst wordt vastgesteld (waarbij de spelers zelf hun lot kunnen trekken) en de komst van de grote dag heel voelbaar wordt. De PC werpt zijn schaduw echter weken, zo niet maanden, vooruit, in beschouwingen, kaartaanvragen etc., tot er over weinig anders meer dan over de PC wordt gesproken.